Taisyklės

Bendrosios nuostatos

1. Taisyklės yra užsakovo ir paslaugų teikėjo UAB “Užuovėja“ susitarimas, pagal kurį paslaugų teikėjas įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą pagal užsakovo norus ir perduoti rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja priimti atliktą darbą ir sumokėti už jas nustatyta tvarka.

2. Šis susitarimas įsigalioja nuo to momento, kai užsakovas užsako tam tikrą darbą paslaugų teikėjo interneto puslapyje adresu www.remink.lt nurodydamas savo duomenis.

3. Laikydamasis susitarimo, paslaugų teikėjas turi teisę laisvai pasirinkti darbų ir užsakymo vykdymo būdus ir priemones. Paslaugų teikėjas turi teikti paslaugas pats, tačiau tam tikrais atvejais gali pasitelkti trečiuosius asmenis užsakymui vykdyti. Paslaugų teikėjas turi veikti laikydamasis nusistovėjusios praktikos ir atitinkamų standartų, taip pat turi teisę nukrypti nuo susitarimo sąlygų ar užsakovo nurodymų, jeigu konkrečiomis aplinkybėmis tai būtina atsižvelgiant į užsakovo interesus ar užsakymo vykdymą ir jeigu paslaugų teikėjas negalėjo iš anksto atsiklausti užsakovo.

4. Jeigu užsakovas nesilaiko taisyklėse nustatytų procedūrų ar užsakymo priėmimo, vykdymo, atsiėmimo, derinimo ir darbų apmokėjimo tvarkos,paslaugų teikėjas turi teisę atsisakyti susitarimo ar konkretaus užsakymo (arjo dalies).

5. Paslaugų teikėjas įsipareigoja tinkamai įvykdyti užsakymą iki sutarto įvykdymo termino ir perduoti atliktą užsakymą užsakovui, taip pat jis turi teisę sustabdyti užsakymo vykdymą ar perdavimą, jei užsakovas nevykdo (netinkamai vykdo) savo įsipareigojimų dėl užsakymo apmokėjimo.

Užsakymo pateikimas ir patvirtinimas

6. Užsakymas teikiamas paslaugų teikėjo interneto puslapyje adresu www.remink.lt Prašome teisingai įvesti visą reikiamą informaciją. Užsakymas laikomas patvirtintu, kai užsakovas gauna pranešimą apie tai išpaslaugų teikėjo el.paštu.

Apmokėjimo būdai ir tvarka

7. Užsakovas moka už atliktą darbą mokėjimo pavedimu, pervesdamas lėšas į paslaugų teikėjo sąskaitą banke arba grynaisiais pinigais paslaugų teikėjo parduotuvėje. Užsakovas apmoka visa užsakymo kainą už užsakymą prieš paslaugų teikėjui pradedantvykdyti užsakymą.

8. Susitarus užsakovams gali būti taikomas apmokėjimo būdas,kai už paslaugas mokama grynais jas atsiimant paslaugų teikėjo parduotuvėje.

9. Atliekant mokėjimus būtina nurodyti užsakymo numerį ir užsakovo vardą bei pavardę.

10. Neatlikus mokėjimo per 2 darbo dienas užsakymas anuliuojam.

Užsakymo pakeitimas ar atsisakymas

11. Užsakovas, norėdamas pakeisti jau patvirtintą užsakymą, turikreiptis į paslaugų teikėją ir išsiaiškinti, ar pakeitimai dar galimi. Jei paslaugų teikėjas gali daryti pakeitimus, jis praneša apie tai užsakovui, kartu nurodydamas papildomą mokestį, jei toks mokestis reikalingas. Pasiekus naują susitarimą, darbai atliekami bendra tvarka, laikantis šių taisyklių nuostatų.

12. Paslaugų teikėjas turi teisę nutraukti užsakymo atlikimą dėltechninių ar gamybinių kliūčių, įspėjęs apie tai užsakovą ir grąžinęs jam 100proc. gautos užsakymo.

Užsakymo pristatymas

13. Atsiimti užsakymą užsakovasgali tiekėjo parduotuvėse Kaune, adresu Gertrūdos g. 68 arba Gedimino g. 29, išanksto susitarus su paslaugų tiekėju.

14. Į kitus miestustiekėjas siunčia kurjerių tarnyba.